ความเป็นมา

มูลนิธิอุทัย สุดสุข

ด้วยคณะศิษย์ชาวสาธารณสุขของท่านอาจารย์นายแพทย์อุทัย สุดสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิอุทัย สุดสุข ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่าน ในการที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละและทำคุณประโยชน์ เพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขไทยจนเป็นที่รักและเคารพของเราชาวสาธารณสุข จึงร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิอุทัย สุดสุขขึ้น

อ่านต่อ

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริม การศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน การแพทย์ และการสาธารณสุขให้ ประสิทธิภาพ
3. ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และเพื่อสร้างความ สงบสุขของชุมชนและประเทศชาติ ภายใต้แนวทาง สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

 มูลนิธิอุทัย สุดสุข

ที่อยู่  อาคาร ๓ ชั้น ๓  ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๖ ๘๘๕ ๑๓๖๓
โทรสาร   ๐ ๒ ๕๙๐ ๒๔๔๑

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

วีดีโอ

ถามตอบมูลนิธิ

Sagittis euismod lorem sodales consectetuer orci turpis condimentum quis condimentum senectus. At ut urna convallis lacinia ac libero condimentum penatibus nisl Nullam. Pellentesque nec tempus porttitor et iaculis sem Morbi faucibus id nibh.