มูลนิธิอุทัย สุดสุข และคณะทำงานจัดประชุม

ข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิธีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1)

สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

********************************************************

 

   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นพ.ธงชัย กีรหัตยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน สุขภาพดีวิถีใหม่ วิธีธรรม วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1) ณ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้องประชุม 1 ชั้น 9  นำทีมวิทยากรโดย ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษานโยบาย สธทศ. และคณะทีมวิทยากรบรรยายร่วม แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย, ดร.สมพร เนติรัฐกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ,   นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยงานในและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง (สป.)   

วัตถุประสงค์หลักในการประชุมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข : ครองตน ครองคน  ครองงาน สุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณลักษณะ “ข้าราชการที่ดี” รองรับการปฏิบัติราชการในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างรวดเร็ว มุ่งทำหน้าที่ตนเองหรือองค์กรให้ดีที่สุด ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดโดยไม่หวังผลตอบแทน ภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพองค์รวมด้วยหลัก 3 ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 1 น. (นาฬิกาชีวิต) ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ยึดมั่นในประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1 700 450 1 2932021 61 2932021 41 2932021 31 2932021 21 2932021 1

 

 1616895731618

1616895723381

1616895724941

1616895728306

1616895729892

1616895733341

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มี .ค.64 ที่สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังเอกชนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พร้อมคณะวิทยากร และผู้บริหารพนักงานสวนนงนุชพัทยา 45 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564
นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าโครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ได้ทราบถึงแนวทางการรักษาสุขภาพ และสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสถานีบริการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันสมัย น่าสนใจ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน โดยเน้นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เพื่อให้จำนวนผู้ป่วยใหม่ลดลง ลดภาวะแทรกซ้อน และอาการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หายหรือทุเลาลง และมีความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต
ด้าน ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ในวัย 90 ปี แต่ยังมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในระบบสุขภาพปฐมภูมิและขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) และขยายผลแนวคิดธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อให้มีวิทยากรภาคเอกชนที่มีความรู้ สามารถไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติสู่ประชาชนทั่วไป ได้อย่างมีคุณภาพ และได้นำโครงการฯ นี้ มาจัดที่สวนนงนุชพัทยา เนื่องจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กรุณาลงนามเห็นชอบนโยบายสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564-2570 ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้เน้น ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง โดยนำหลักธรรมะแต่ละศาสนามาปฎิบัติ ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก โดยบรูณาการเรื่องของการดูแลสุขภาพ และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติ โดยเลือกสวนนงนุชพัทยา เป็นสถานที่ฝึกอบรม เนื่องจากมีความเหมาะสมและมีความพร้อม ที่จะรับนโยบายไปขับเคลื่อนและต่อยอดผู้ที่มาท่องเที่ยวจำนวนมากไดั โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้น เนื่องจากมีอุปกรณ์พร้อมที่จะตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ขอบคุณข้อมูลจาก 

https://aec-tv-online2.com/?p=640648

บรรยากาศภายในงาน

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

การประชุมสามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการของมูลนิธิอุทัย สุดสุข ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการกองบริหารการสาธารณสุข

อาคาร 7 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 1

2 3

4 5

7 9

10 11

12 6

8

********************************************************************

 

 

 

**********************************************

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เจ้าภาพการจัดกิจกรรม ฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 08.30 น. พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำเดือนมิถุนายน ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 มีนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงาน และดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข กล่าวกิจกรรม "กายฟิต จิตดี มีปัญญา" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

1 700 450

23

67

8 700 450

910

1213

วฒนธรรมองคกร

151617

 

 

**********************************************

 ********************************************************************************

 

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

 

กิจกรรมการสวดมนต์ของกระทรวงสาธารณสุขประจำเดือนพฤษภาคม ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพ นำโดย ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และดร.นพ.อุทัย สุดสุข มูลนิธิอุทัย สุดสุข เป็นประธาน 

 

4  5 

6  8

2  3 

7  9 

                                    10 

11  12

61180272 1653905941420653 8528673789829971968 n

Untitled 1

Untitled 2

 

หน่วยงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ร่วมกับกองการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ได้เข้าพบอธิบดีกรมควบคุมโรค

เรื่อง โครงการตำบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง

ภายใต้โครงการตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ
เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562

เพื่อสนับสนุนงบประมาณปี 2562 ต่อเนื่องจากโครงการปี 2561
**********************************

โดย ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข เป็นประธานการประชุมฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิอุทัย โดยมี

นายมาโนช วามานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ
นางธีรดา สุธีรวุฒิ กรรมการมูลนิธิฯ
นางสีไพร พลอยทรัพย์ กรรมการและรองเลขาธิการ
นางจิรภฎา วานิชอังกูร กรรมการและรองเลขาธิการ

และคณะทำงานกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้


*****************************

ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องรับรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

Untitled 1

 

ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข และนายวินัย วิริยกิจจา

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทัย สุดสุข
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิอุทัย เพื่อสรุปรายงานการดำเนินงานฯ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7 อาคาร 2

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

Untitled 2

Untitled 8

Untitled 3

Untitled 4

Untitled 5

Untitled 6

Untitled 7

  Untitled 9

 

โดยมีนางสาวจิรภฎา วานิชอังกูร
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

 

ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ตำบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

*********************************************

 

pic02pic02

 

 

 

 

กำหนดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้นแบบ

สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดปทุมธานี

ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

*****************************************

เวลา 09.00 น.                      พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

เวลา 09.00 - 09.15 น.            กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์

                            โดย ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

เวลา 09.15 - 09.45 น.            แนะนำวิธีการถอดบทเรียน

                            โดย …………………………………………………

เวลา 09.45 - 10.00 น.            รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.00 - 15.00 น.            แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน พัฒนารูปแบบฯ และการขยายผลการดำเนินงานโครงการ

เวลา 15.00 - 15.15 น.            รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15 - 16.00 น.            นำเสนอผลการประชุมปฏิบัติการ

เวลา 16.00 - 16.20 น.            อภิปราย

เวลา 16.20 - 16.30 น.            สรุป

                            ปิดประชุม

                   โดย ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

              มูลนิธิอุทัย สุดสุข ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โครงการบูรณาการงานประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มเป้าหมาย คือ วิทยากรส่วนกลางจำนวน 15 คน โดยแบ่งฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 4 ฐาน พร้อมทั้งสาธิตการสอนจากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง และ 3ส. 3อ. 1น.

ดร.นพ.อุทัย สุดสุข ประธานการประชุม 
 
 
ฐานอาหาร
 
 ฐานสวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม
 
 ฐานการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
 
 
 
ฐานอารมณ์ ออกกำลังกาย
 

Login