สวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม ระดับกระทรวงสาธารณสุข (24 มิถุนายน 2562)

 

**********************************************

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เจ้าภาพการจัดกิจกรรม ฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 08.30 น. พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำเดือนมิถุนายน ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 มีนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงาน และดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข กล่าวกิจกรรม "กายฟิต จิตดี มีปัญญา" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

1 700 450

23

67

8 700 450

910

1213

วฒนธรรมองคกร

151617

 

 

**********************************************

Login