ประชุมประจำปี 2562 มูลนิธิอุทัย สุดสุข

การประชุมสามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการของมูลนิธิอุทัย สุดสุข ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการกองบริหารการสาธารณสุข

อาคาร 7 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 1

2 3

4 5

7 9

10 11

12 6

8

********************************************************************

 

 

Login