ประชุมข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

มูลนิธิอุทัย สุดสุข และคณะทำงานจัดประชุม

ข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน

สุขภาพดีวิถีใหม่ วิธีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1)

สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

********************************************************

 

   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นพ.ธงชัย กีรหัตยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการ ครองตน ครองคน ครองงาน สุขภาพดีวิถีใหม่ วิธีธรรม วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1) ณ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้องประชุม 1 ชั้น 9  นำทีมวิทยากรโดย ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษานโยบาย สธทศ. และคณะทีมวิทยากรบรรยายร่วม แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย, ดร.สมพร เนติรัฐกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ,   นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยงานในและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง (สป.)   

วัตถุประสงค์หลักในการประชุมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข : ครองตน ครองคน  ครองงาน สุขภาพดีวิถีใหม่  วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณลักษณะ “ข้าราชการที่ดี” รองรับการปฏิบัติราชการในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างรวดเร็ว มุ่งทำหน้าที่ตนเองหรือองค์กรให้ดีที่สุด ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดโดยไม่หวังผลตอบแทน ภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพองค์รวมด้วยหลัก 3 ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 1 น. (นาฬิกาชีวิต) ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ยึดมั่นในประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1 700 450 1 2932021 61 2932021 41 2932021 31 2932021 21 2932021 1

 

Login