มูลนิธิอุทัย สุดสุข

ด้วยคณะศิษย์ชาวสาธารณสุขของท่านอาจารย์นายแพทย์อุทัย สุดสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิอุทัย สุดสุข ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่าน ในการที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละและทำคุณประโยชน์ เพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขไทยจนเป็นที่รักและเคารพของเราชาวสาธารณสุข จึงร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิอุทัย สุดสุขขึ้น และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์
     ๑. ส่งเสริม การศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
     ๒. สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน การแพทย์ และการสาธารณสุขให้ ประสิทธิภาพ
     ๓. ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และเพื่อสร้างความ สงบสุขของชุมชนและประเทศชาติ ภายใต้แนวทาง สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
     ๔. สนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูล ฐานของกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนชาวไทย
     ๕. เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อการ สาธารณประโยชน์
     ๖. ส่งเสริมการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ของกระทรวง สาธารณสุข
     ๗. จัดหาทุนจากสลากการกุศลและอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและ  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ของสังคม
     ๘. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้ การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

ผลการดำเนินงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
     ๑. มอบทุน ช่วยเหลือข้าราชการและบริจาค
         - มอบทุนสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ๓ ทุน
         - มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ ปีละ ๒ หลักสูตร
         - สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ
         - มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการสาธารณสุข จำนวน ๑ ราย
         - ช่วยเหลือข้าราชการที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๙ ราย
         - สนับสนุนรางวัลสาธารณสุขดีเด่นประจำภาค ๔ ภาค
         - สนับสนุนโครงการ NGO (รางวัลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีเด่นแห่งชาติ
         - สนับสนุนโรงพยาบาลทุ่งช้างช่วยเหลือศพไม่มีญาติ จังหวัดน่าน
         - สนับสนุนกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๓๘ (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
         - บริจาคค่าเอกสาร “ใจเขาใจเรา” จำนวน ๑๐ ฉบับ
         - บริจาคปรับปรุงห้องประชุมอุทัย สุดสุข
         - สนับสนุนชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อจัดประชุมวิชาการและมอบโล่ห์ เชิดชูเกียรติให้แก่สถานบริการสาธารณสุขที่ชนะเลิศในระดับที่
           ๑ – ๓ 
         - บริจาคสบทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ
         - สนับสนุนการสัมมนาเลขานุการผู้บริหารและนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
         - ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรด
           เกล้าเสด็จ พระราชดำเนินเปิดที่ทำการใหม่กระทรวงสาธารณสุข
         - มอบทุนพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
         - มอบทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัย
         - มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสำหรับพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขชุมชนดีเด่น คือ นายวีรวัตร บุญศรีสกุล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน บ้านดอยผีลู
           หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
         - มอบเงินช่วยเหลือให้แก่บุตรทั้ง ๒ คนของนางอารมย์ ปานอำพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ๕ ที่ถูกทำร้ายเสียชีวิต

      ๒. การพัฒนาวิชาการโดย จัดปาฐกถา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
         - จัดปาฐกถา “อุทัย สุดสุข” เรื่อง “บ้านน้ำเกี๋ยน”
         - จัดปาฐกถา “อุทัย สุดสุข” เรื่อง “ความดีที่อุ้มผาง”
         - จัดปาฐกถา “อุทัย สุดสุข” เรื่อง “จิ๋วแล้วแจ๋ว”
         - จัดปาฐกถา “อุทัย สุดสุข” เรื่อง “ช่องว่าง...ที่ต้องเติมเต็ม” การแพทย์และการสาธารณสุขไทย
      ๓. กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการประจำทุกปี
         - ร่วมพิธีถวายพานประดับพุ่มดอกไม้สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน วันสาธารณสุข
         - จัดทำการ์ดอวยพรปีใหม่
         - ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันมหิดล ถวายสักการะสมเด็จพระบรมราชชนกและพระบรมราชนนี

 

     งานการแพทย์

เกิดจากที่
ล้วนก้าวหน้า
งานมูลฐาน
     ท่านกำหนด
ท่านขจัด
ท่านบริหาร
เราทุกคน
     จากวันวาน
เป็นคำตอบ
ท่านก้าวหน้า
บารมี
     ขอน้อมกราบ
พร้อมเชิญ สิ่ง
บันดาลให้
อยู่คู่หล้า

ยิ่งใหญ่
มีแผน
พัฒนา
สู่คุณภาพ
เป้าหมาย
อุปสรรค
การงาน
น้อมรำลึก
ถึงวันนี้
คุณธรรม
สู่สูงสุด
ท่วมม้น
แทบเท้า
ศักดิ์สิทธ์
ท่านสุข
ท่านอุทัย

ในวันนี้
งานประสาน
บริการ
มุ่งสากล
อย่างเด่นชัด
ด้วยเหตุผล
อย่างแยบยล
ถึงความดี
ครบ ๖ รอบ
สมศักดิ์ศรี
ในชีวี
พันพรรณา
เคารพยิ่ง
ทั่วทิศา
ไร้โรคา
สุดสุขเอย

 

 

ส่งเสริม การศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ ด้านการแพทย์                                 การสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก