• ผนวก ๑ เทคนิค ๓ส. ๓อ. นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ
  • ผนวก ๒ ความหมายของหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง