• หลักการและเหตุผล
 • กรอบแนวคิด
 • วัตถุประสงค์
 • เป้าหมายในการนำหลักพุทธไปปฏิบัติ
 • ยุทธศาสตร์
 • กิจกรรม
 • ตัวชี้วัด
 • การติดตามและประเมินผล
 • งบประมาณ
 • การบริหารจัดการโครงการ

 

 • ผนวก 1 สรุปผลการถอดบทเรียนโครงการดีระดับประเทศด้านรักษาพยาบาล วิถีพุทธ
 • ผนวก 2 โครงการดีระดับประเทศด้านรักษาพยาบาล วิถีพุทธ (ต้นฉบับ)
  โครงการรางวัลที่ 1 โครงการนำธรรมะ (วิถีพุทธ) มาประยุกต์ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
  โครงการรางวัลที่ 2 โครงการกายดี จิตดี วิถีพุทธ โรงพยาบาลวังสะพุง อ⯑ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 • ผนวก 3 เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. เพื่อสร้างสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง
 • ผนวก 4 ความหมายของหมวดธรรมหรือข้อธรรมที่น้อมนำมาบูรณาการกับหลักการแพทย์และ การสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพและรักษาพยาบาล วิถีพุทธ