• คุณสมบัติของวิทยากรระดับจังหวัดและวิทยากรระดับอำเภอ
 • องค์ประกอบของวิทยากรระดับจังหวัด
 • องค์ประกอบของวิทยากรระดับอำเภอ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยากรระดับจังหวัด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยากรระดับอำเภอ
 • สมรรถนะของวิทยากรระดับจังหวัดและวิทยากรระดับอำเภอ

 

 • ประเภทของแกนนำอาสาสมัครหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • คุณสมบัติของ อสม.พ.
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของ อสม.พ.
 • คุณสมบัติของ อสว.พ.
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของ อสว.พ.
 • คุณสมบัติของ อสร.พ.
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของ อสร.พ.
 • สมรรถนะของ อสม.พ., อสว.พ. และ อสร.พ.

 

 • หมวดที่ 1 วิชาภาคทฤษฎี จำนวน 6 รายวิชา 15 ชั่วโมง
 • หมวดที่ 2 วิชาภาคปฏิบัติ 1 รายวิชา 3 ชั่วโมง
  (สำหรับแกนนำอาสาสมัครหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ เพิ่มวิชาการฝึกปฏิบัติในชุมชนอีก 1 วิชา)

 

 

 • วิชาสุขภาพองค์รวมภาคประชาชน
 • วิชาการดูแลสุขภาพองค์รวมตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
 • วิชาสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • วิชาบทบาทของเครือข่ายต่อการสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • วิชาหมู่บ้านจัดการสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • วิชาเทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
 • วิชาการฝึกปฏิบัติถ่ายทอดธรรมเพื่อสุขภาพ
 • วิชาการฝึกปฏิบัติในชุมชน

 

Page 1 of 2