• ใบงาน กิจกรรมที่ 1 การฝึกหายใจเข้าออก
 • กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “ยิ้ม”
 • กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม วัฒนธรรมไทย
 • กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม วันเกิด
 • ใบความรู้ บุคลิกภาพตามวันเกิด

 

 

 • ใบความรู้ หลักการและเหตุผลของเทคนิค 3 ส.3 อ. 1 น.
 • ใบความรู้ เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. (3ส ได้แก่ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรมและฝึกปฏิบัติ 3อ ได้แก่ อาหาร ออกก⯑ำลังกาย อารมณ์ 1น ได้แก่ นาฬิกาชีวิต)

 

 

 • ใบความรู้ การสวดมนต์
 • ใบงานที่ 1 บทสวดมนต์
 • ใบความรู้ สมาธิ
 • ใบงานที่ 1 การฝึกปฏิบัติสมาธิ
 • ใบงานที่ 2 การเดินจงกรม
 • ใบความรู้ การสนทนาธรรม
 • ใบงานที่ 1 สนทนาธรรม ศาสนพิธี

 

 

 • ใบความรู้ที่ 1 อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ใบความรู้ที่ 2 อาหารแนวพุทธ
 • ใบความรู้ที่ 3 อาหารจานสุขภาพ 2:1:1
 • ใบความรู้ที่ 4 เทคนิคการเลือกอาหารโซนสีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคฯ
 • ใบงานที่ 1 การตักอาหารเพื่อสุขภาพใน 1 มื้อ
 • ใบงานที่ 2 อาหารโซนสี

 

 

 • ใบความรู้ การออกกำลังกายแนวพุทธ
 • ใบงานที่ 1 การออกกำลังกายแนวพุทธ
 • ใบความรู้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • ใบงานที่ 2 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

 

Page 1 of 2