• ๑. หลักการและเหตุผล
 • ๒. สรุปบทเรียนจากโครงการ ชสพ. / พสพ.
 • ๓. กรอบแนวคิดในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • ๔. วัตถุประสงค์ของเอกสารแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • ๕. นโยบายหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • ๖. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • ๗. ความจำเป็นในการน้อมนำพุทธธรรมมาบูรณาการกับบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข
 • ๘. หลักการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อสร้างสุขภาพ พื้นฐานทั่วไป

 

 • ผนวก ๑ : บทความบรรยายการดูแลสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรค
 • ผนวก ๒ : หมวดธรรมที่เกื้อกูลต่อการสร้างสุขภาพ องค์รวมวิถีพุทธ
 • ผนวก ๓ : บทความการปฏิบัติสมาธิเพื่อสุขภาพยั่งยืน
 • ผนวก ๔ : แนวทางการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
 • ผนวก ๕ : การติดตามและประเมินผล
 • ผนวก ๖ : คณะผู้จัดทำแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ

 

 • แผนภูมิที่ ๑ กรอบกระบวนการชุมชนต้นแบบรวมพลังสร้างสุขภาพ ด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
 • แผนภูมิที่ ๒ กรอบแนวคิดในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ
 • แผนภูมิที่ ๓ มารตราการสาธารณสุขในวงจรชีวิตของคน
 • แผนภูมิที่ ๔ องค์ประกอบของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

 

 • ตารางที่ ๑ แสดงกิจกรรมประจำวันในการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพพื้นฐานทั่วไป
 • ตารางที่ ๒ แสดงตัวอย่างพุทธธรรมที่เกื้อกูลให้เกิดสุขภาพทางกาย จำแนกตามวงจรชีวิตและหลักการสร้างสุขภาพ
 • ตารางที่ ๓ แสดงตัวอย่างพุทธธรรมที่เกื้อกูลต่อการสร้างสุขภาพทางจิตปัญญาและสังคม
 • ตารางที่ ๔ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคเบาหวาน
 • ตารางที่ ๕ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง
 • ตารางที่ ๖ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคไขมันในเลือดสูง
 • ตารางที่ ๗ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ตารางที่ ๘ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคมะเร็ง
 • ตารางที่ ๙ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคเอดส์
 • ตารางที่ ๑๐ แสดงจำนวนโครเลสเตอรอลจำแนกตามชนิดอาหารที่มีไขมันสูง