สารบัญตาราง

  • ตารางที่ ๑ แสดงกิจกรรมประจำวันในการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพพื้นฐานทั่วไป
  • ตารางที่ ๒ แสดงตัวอย่างพุทธธรรมที่เกื้อกูลให้เกิดสุขภาพทางกาย จำแนกตามวงจรชีวิตและหลักการสร้างสุขภาพ
  • ตารางที่ ๓ แสดงตัวอย่างพุทธธรรมที่เกื้อกูลต่อการสร้างสุขภาพทางจิตปัญญาและสังคม
  • ตารางที่ ๔ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคเบาหวาน
  • ตารางที่ ๕ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง
  • ตารางที่ ๖ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคไขมันในเลือดสูง
  • ตารางที่ ๗ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ตารางที่ ๘ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคมะเร็ง
  • ตารางที่ ๙ แสดงตัวอย่างการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรคเอดส์
  • ตารางที่ ๑๐ แสดงจำนวนโครเลสเตอรอลจำแนกตามชนิดอาหารที่มีไขมันสูง