สารบัญแผนภูมิ

  • แผนภูมิที่ ๑ กรอบกระบวนการชุมชนต้นแบบรวมพลังสร้างสุขภาพ ด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
  • แผนภูมิที่ ๒ กรอบแนวคิดในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ
  • แผนภูมิที่ ๓ มารตราการสาธารณสุขในวงจรชีวิตของคน
  • แผนภูมิที่ ๔ องค์ประกอบของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์