ภาคผนวก บทความบรรยายประกอบการดำเนินโครงการ ฯ

  • ผนวก ๑ : บทความบรรยายการดูแลสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธ เฉพาะโรค
  • ผนวก ๒ : หมวดธรรมที่เกื้อกูลต่อการสร้างสุขภาพ องค์รวมวิถีพุทธ
  • ผนวก ๓ : บทความการปฏิบัติสมาธิเพื่อสุขภาพยั่งยืน
  • ผนวก ๔ : แนวทางการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
  • ผนวก ๕ : การติดตามและประเมินผล
  • ผนวก ๖ : คณะผู้จัดทำแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ