โครงการอบรม และบรรยาย "เรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ วิถีธรรม วิธีไทย"

 

15215913 561801470691353 2042728269 o

 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 11 พญาไท กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2559  ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข  ประธานที่ปรึกษา  มูลนิธิอุทัย สุดสุข เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  วิถีธรรม วิธีไทย  แก่ครู ก. ของโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  วิถีธรรม  วิถีไทยของผู้สูงอายุ  เขตพญาไทย กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ก. ถ่ายทอดความรู้ แก่ครู ข. และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม  จำนวนรวม 106 คน จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองด้วยเครื่องมือ

                                                   - 4 ส. (ศีล สวดมนต์  สมาธิ สมาทานธรรม)

                                                   - 4 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์  และอดิเรก-วิถีพุทธ)

                                                   - 1 น. (นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ)

                โครงการนี้สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย มูลนิธิอุทัย สุดสุข  สำนักอนามัยและเขตพญาไท ร่วมกันดำเนินการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ระยะเวลาดำเนินการระหว่าง มิถุนายน 2559 – กรกฎาคม 2560

                ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้สูงอายุ เป้าหมาย สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น ลดภาวะเสี่ยงและลดการเกิดโรคเรื้อรังใหม่  ลดการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เป็นต้น รวมทั้งผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน 6 คน ได้รับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้น ครอบครัวมีความสุข และอบอุ่นมากขึ้น