เรียน ผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

                มูลนิธิอุทัย  สุดสุข  ยินดีต้อนรับและขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา คือ uthaiss.org  ซึ่งเพิ่งเปิดบริการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2559 ตรงกับวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข  ปีที่  (99 หรือ  100) เว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสารทางวิชาการสุขภาพและสาธารณสุข  โดยในปัจจุบันเน้นองค์ความรู้และวิชาการจากการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักการแพทย์และสาธารณสุข  ในการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคและรักษาพยาบาล  โรคเรื้อรัง  วิถีธรรมและวิถีไทย ที่ได้มีการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2553 เป็นต้นมา 

                ปัจจุบันมูลนิธิอุทัย  สุดสุข  ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จัดทำหนังสือและเอกสารทางวิทยากร   จำนวน  23 เรื่อง  ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่นี้  มูลนิธิหวังว่าเอกสารทางวิชาการเหล่านี้  จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและหน่วยงานหรือชุมชนของท่านได้มากน้อย  หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นประการใด ขอให้โปรดแจ้งมูลนิธิฯ  เพื่อพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป (รายชื่อหนังสือ)