เรียน สมาชิกผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

จาก ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัยสุดสุข

เรียน สมาชิกผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์มูลนิธิอุทัย สุดสุข ทุกท่านครับ

          ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เว็บไซต์มูลนิธิอุทัย สุดสุข ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว เพราะทีมงานใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานโครงการ เดินสายทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ทั้งๆที่มีข้อมูลความก้าวหน้าใหม่ๆมากแต่ไม่ค่อยได้ลงข่าวในเว็บไซต์ ตอนนี้มีทีมงาน IT ใหม่ของมูลนิธิอุทัยสุดสุข จะได้ Up date ข้อมูลทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่มีข่าวและเรื่องราวใหม่ๆ

          สัปดาห์นี้ขอเรียนว่า โครงการที่มูลนิธิอุทัย สุดสุข และกองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกันดำเนินการโดยรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  สปสช. เขต 9 คือ  โครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย  และโครงการพัฒนาศักยภาพการติดตาม  และประเมินผลโครงการตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบองค์รวม  5  กลุ่มวัย  ในจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์ จังหวัดละ 1 ตำบลต้นแบบ ทั้ง 2 โครงการนี้ ดำเนินการเสร็จแล้วและได้ส่งรายงาน สปสช. เขต 9 แล้ว

          ส่วนโครงการที่ 3 คือ โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอไทรโยค และท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการอบรมวิทยากรจังหวัด อำเภอ ตำบล 40 คน และฝึกอบรมผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  40  คน ณ ค่ายสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้  ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว กำลังรวบรวมรายงานเสนอกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

         จากการประเมินผลโครงการ ทั้ง  3  โครงการเบื้องต้น  พบว่า  ประชากรเป้าหมาย  ลดโรค  ลดอาการแทรกซ้อน ลดการทานยา ลดเวลาไปพบแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  เป็นที่พึงพอใจ ซึ่งจะได้ทยอยรายงานเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้ในสัปดาห์ถัดไป   

 

                                                                                                                                           ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข

                                                                                                                                  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข

                                                                                                                                                   24 ต.ค.60