เอกสารประกอบการประชุม

 

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (A1)

 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (A2)

 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (A3)

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (C)

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564

ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564

 แบบฟอร์ม แบบประเมิน แบบทดสอบต่าง ๆ 

รวมแบบฟอร์ม 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรจังหวัด/อำเภอ/เขตสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่(สธทศ.)

รุ่น 1 - 3 สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

โครงการถวายความรู้สุขภาพดีวิถีใหม่(สธทศ.) สำหรับพระวิทยากร

วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2565

ประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายสธทศ. สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ 22 เมษายน 2565

ประชุมคณะทำงานและชี้แจงผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานโครงการอำเภอต้นแบบ จ.นนทบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565