ปฏิทินกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้เสนอให้หน่วยงานภายในกระทรวงจัดกิจกรรมสวดมนต์และสมาธิ  เป็นประจำ เพื่อพัฒนาสุขภาพ
กายและจิตของบุคลากร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
 
1) ระดับกองให้จัดกิจกรรมทุกวัน 
2) ระดับกรมให้จัดกิจกรรมทุกเดือน 
3) ระดับกระทรวงให้จัดกิจกรรม
ทุกเดือน ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบให้กรม ฯ แต่ละกรม ฯ ผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพ

ตามมติคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 

Untitled 7